Overtollige garantie voor gehuurde voertuigen

Overtollige ontheffing voor gedekt uitgebreide en diefstal claims op het gehuurde voertuig tot CHF 10.000.


Online boeken

Deze optie is alleen beschikbaar in het Frans en Duits. Neem contact op met sales als u wilt dat wij deze optie voor u reserveren en onthoud dat deze optie alleen boekbaar is tot de dag van vertrek.

Duits

ERV_DEUTSCH

 

Frans

ERV_FRANCAIS-1


In geval van een ongeval (wat te doen)

 1. B de volgende procedure moet absoluut worden gerespecteerd op het terrein: de verzekerde persoon musta) alle stappen te ondernemen voor en na het geval van een claim die kan helpen om de gevolgen te voorkomen en te verzachten de omstandigheden van de claim gebeurtenis; b) het voertuig op de hoogte stellen onmiddellijk in het geval van een vordering;
  c) indien andere weggebruikers bij een ongeval betrokken zijn, de plaatselijke politie hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en een officieel onderzoek of een rapport over het incident vragen (politierapport, ongevallen verslag);
  d) bij terugkeer van het gehuurde voertuig, een schaderapport opstellen dat

  door het verhuurbedrijf ter plaatse;
  e) eventuele excessen direct ter plaatse te betalen.

 2. C de volgende documenten moeten onder meer aan ERV worden voorgelegd:
  • de kopie van de huurovereenkomst voor het voertuig,
  • het bewijs van betaling van de waarborg (ontvangst van de autoverhuur of van de debet aan een creditcard),
  • het oorspronkelijke verslag over de omstandigheden (politierapport, ongevallen verslag),

• een kopie van het definitieve rekeningoverzicht van het autoverhuurbedrijf (bv. factuur);

• de verklaring ter bevestiging van de betaling van het gefactureerde overschot (zelf risico).

Voorwaarden

PDF-VERSIE

EUROPÄISCHE REISEVERSICHERUNGS AG, MARGARETHENSTRASSE 38 P.O. BOX, CH4002 BAZEL, TELEFOON 058 275 22 10, FAX 058 275 27 42 INFO@ERV. CH, WWW.ERV.CH

Overtollige garantie voor gehuurde voertuigen
Overtollige ontheffing voor gedekt uitgebreide en diefstal claims op het gehuurde voertuig tot CHF 10.000

INFORMATIE VOOR DE INSUREE

Het gebruik van het mannelijke geslacht om de leesbaarheid te vergemakkelijken is bedoeld om ook te verwijzen naar het vrouwelijk geslacht.

EUROPÄISCHE Reiseversicherungs AG, hierna “ERV” genoemd, met maatschappelijke zetel te Bazel, is de verzekeraar op grond van de algemene verzekeringsvoorwaarden (GCI).

De begin-en einddatum van de verzekeringsovereenkomst, de verzekerde Risico’s en baten en de premies worden vermeld op het aanvraagformulier, op de verzekeringspolis en in de begeleidende GCI. De GCI en de wettelijke bepalingen geven informatie over de beginselen voor de betaling en terugbetaling van premies en verdere verplichtingen van de insuree.

De gegevensverwerking wordt gebruikt voor de uitvoering van verzekeringsactiviteiten en voor alle begeleidende ING-transacties. Gegevens worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en kunnen worden bekendgemaakt aan herverzeker instanties, officiële organen, verzekeringsmaatschappijen en instellingen, centrale informatiesystemen van de verzekeringsmaatschappijen en andere partijen die kunnen worden betrokken.

De specifieke verzekeringsovereenkomst blijft in elk geval de bepalende factor. In geval van twijfel zal de Duitse versie van de algemene voorwaarden van verzekering (GCI) exclusief geldig zijn.

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN (GCI) E322

 1. 1 reikwijdte van de verzekering, toepassingsgebied, geldigheidsduur van de verzekering is een overdekking verzekering voor gehuurde voertuigen en heeft betrekking op het voertuig gehuurd door de verzekeringnemer. De verzekeringsdekking is wereldwijd van toepassing voor de duur van de huur, zoals vermeld in de reserveringsbevestiging.
 2. 2 verzekerde personen de verzekerden staan vermeld op de polis of op de factuur voor de reserveringsbevestiging en voor wie de verzekeringspremie is betaald. Beperking van de voorziening voor personen die hun woonplaats in het burgerlijk recht of de gewone woning in Frankrijk hebben. De verzekering is alleen geldig als op het moment dat de verzekeringspolis wordt uitgevoerd, deze niet fysiek op Frans grondgebied aanwezig is en het beleid minder dan 4 maanden geldig is.
 3. 3 belastingplicht van buitenlandse polishouders
 1. Algemene bepalingen: verzekeringnemers met hun woonplaats in het burgerlijk recht of ha bitual verblijf in het buitenland zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de relevante bepalingen van het belastingrecht. Polishouders moeten informatie verkrijgen over de wet-en regelgeving die van toepassing is in hun land van domicilie op basis van een verzekerings relatie met ERV en een individueel deskundig advies inwinnen.
 2. B specifieke bepalingen voor Duitsland: betaling van de verzekeringskosten op basis van de verzekerings relatie tussen de ERV en een verzekeringnemer die zijn woonplaats in het burgerlijk recht of het gewone verblijf in Duitsland heeft op het moment dat de kosten van insu Rance worden betaald, is aansprakelijk voor de Duitse verzekerings belasting. De Duitse verzekerings belasting bedraagt 19% van de kosten van de verzekering. De verzekeringnemer is wettelijk verplicht om de sluiting van de verzekering onverwijld aan de in Bonn gevestigde centrale federale belastingdienst (Bundeszentralamt für Steuern) te melden. Hij moet een in eigen hand ondertekende aangifte van de verzekerings belasting indienen bij de centrale federale belastingdienst binnen 15 dagen na het einde van de maand waarin de verzekeringskosten zijn verrekend en de zelfberekende belasting betalen. Een formulier kan elektronisch worden opgehaald op de website van de centrale federale belastingdienst (www.bzst.de) of zal worden doorgestuurd per post door ERV op verzoek van de verzekeringnemer. Deze opmerkingen over de belasting zijn gebaseerd op de huidige rechtssituatie en praktijk die in Duitsland bekend is. Wijzigingen in de wetgeving, de jurisprudentie of decreten en de praktijk van de fiscus zijn specifiek voorbehouden.
 1. 4 verzekerde voertuigen, motorhomes, Campers, caravans, kampeerbussen of motorfietsen (deze lijst is uitputtend) ingehuurd door een verzekerde en wettelijk toegestaan voor gebruik op de weg, zijn verzekerd.
 2. 5 verzekerde Eventsde termijn verzekerde gebeurtenissen betekent schade aan het gehuurde voertuig (excl. inventaris) gedekt door een bestaande uitgebreide of diefstal verzekering.

6 verzekerde voordelen

 1. A op het voorkomen van een verzekerde gebeurtenis, betaalt ERV de gemaakte reparatiekosten met een maximum van het teveel dat door de huurauto verzekering wordt aangerekend. Eventuele gevolg kosten zoals noclaims bonus verlies, premieverhoging of verlies van huur zijn uitgesloten.
 2. B het bedrag van de verzekeringsuitkering is afhankelijk van het specifieke overschot, maar is beperkt tot maximaal 10.000 CHF per huurcontract.
 1. 7 Exclusionsbene fits zijn uitgesloten:
  a) indien de volledige of diefstal verzekeraar de vordering afwijt;
  b) in geval van claims waarvoor de hoofd verzekering geen anexcess bepaalt;
  c) in het geval van vorderingen in verband met een schending van de overeenkomst met de vehiclehire bedrijf;
  d) met betrekking tot vorderingen die ontstaan bij het besturen van het motorrijtuig zonder

  door de wet voorgeschreven rijbewijs of indien de begeleidende persoon

  bij wet niet aanwezig is;
  e) in geval van schade veroorzaakt door de bestuurder van het voertuig in een toestand

  dronkenheid (overschrijding van het wettelijk voorgeschreven bloed/alcoholgehalte in

  land) of onder invloed van drugs of farmaceutische producten;
  f) in geval van claims veroorzaakt door opzet of grove nalatige actie of

  nalatigheid of het gevolg zijn van de veronachtzaming van de gemeenschappelijke zorgplicht;
  g) in geval van claims die voortvloeien uit oorlogshandelingen, terrorisme of officiële

  rulings
  h) in geval van materiële schade aan het oliecarter en de banden;
  i) in geval van schade veroorzaakt door verlies of beschadiging van de autosleutel;
  k) in geval van vorderingen die zich buiten de openbare weg of op onofficiële

  wegen of op racebanen;
  l) in geval van vorderingen die bij deelname aan rassen plaatsvinden,

  rally’s of opleidingen voor dergelijke evenementen;
  m) in geval van vorderingen die zich tijdens de opzettelijke Commissie van

  misdrijven en misdrijven en pogingen daartoe.

 2. 8 vorderingen tegen derden
 1. A indien de verzekerde een vordering heeft op een andere verzekeringspolis (vrijwillige of tijdelijke verzekering), is de dekking beperkt tot het deel van de ERV-voordelen dat hoger is dan die van de andere verzekeringsovereenkomst. Kosten worden slechts één keer terugbetaald.
 2. B indien ERV, ondanks subsidiaire status, niettemin uitkeringen heeft verstrekt, worden deze als een voorschot beschouwd, en zal de verzekerde persoon zijn recht op vordering jegens de derde (vrijwillige of verplichte verzekering) aan ERV doorgeven aan de dezelfde mate.

9 aanvullende bepalingen

 1. Een schadevergoeding 2 jaar na de claim.
 2. B de verzekerde kan uitsluitend zijn Zwitserse woonplaats of domicilie van ERV, Bazel, als plaats van jurisdictie kiezen.
 3. C betalingen die onrechtmatig van ERV worden ontvangen, moeten binnen 30 dagen worden teruggestuurd naar het bedrijf, inclusief eventuele kosten die ERV heeft gemaakt.
 4. D de verzekeringsovereenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Zwitserse recht, in het bijzonder door de Zwitserse federale wet op het verzekeringscontract (VVG).

10 verplichtingen in geval van schade

 1. A gelieve contact op te nemen in geval van schade, de afdeling verzekerings claims van EURO PÄISCHE Reiseversicherungs AG, Margarethenstrasse 38, P.O. Box, CH4002 Basel, telefoon + 41 58 275 27 27, Fax + 41 58 275 27 30, claims@erv.ch.
 2. B de volgende procedure moet absoluut worden gerespecteerd op het terrein: de verzekerde persoon musta) alle stappen te ondernemen voor en na het geval van een claim die kan helpen om de gevolgen te voorkomen en te verzachten de omstandigheden van de claim gebeurtenis; b) het voertuig op de hoogte stellen onmiddellijk in het geval van een vordering;
  c) indien andere weggebruikers bij een ongeval betrokken zijn, de plaatselijke politie hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en een officieel onderzoek of een rapport over het incident vragen (politierapport, ongevallen verslag);
  d) bij terugkeer van het gehuurde voertuig, een schaderapport opstellen dat

  door het verhuurbedrijf ter plaatse;
  e) eventuele excessen direct ter plaatse te betalen.

 3. C de volgende documenten moeten onder meer aan ERV worden voorgelegd:
  • de kopie van de huurovereenkomst voor het voertuig,
  • het bewijs van betaling van de waarborg (ontvangst van de autoverhuur of van de debet aan een creditcard),
  • het oorspronkelijke verslag over de omstandigheden (politierapport, ongevallen verslag),

• een kopie van het definitieve rekeningoverzicht van het autoverhuurbedrijf,

• de verklaring ter bevestiging van de betaling van het gefactureerde overschot.

 1. D de rekeninggegevens (IBAN van Bank-of postkantoor rekening) moeten aan de verzekeraar worden vermeld – mocht dit achterwege blijven, dan zal de verzekerde alle bankoverschrijvingen van CHF 20 dragen.
 2. E in geval van opzettelijke schending van de verplichtingen in geval van een vordering, de verzekeraar gemachtigd om de vergoeding te verminderen door het bedrag waarmee het zou zijn verlaagd als de verzekerde zelf had uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden.
 3. F ERV zal geen betalingen doen indien
  • valse representaties worden gemaakt,
  • de feiten zijn verborgen,
  • de verplichtingen (bv. verslag over de feiten van de zaak en ontvangsten) worden weggelaten, indien ERV schade lijdt als gevolg.

EUROPÄISCHE REISEVERSICHERUNGS AG

ETIG – LID VAN DE EUROPESE REISVERZEKERINGS GROEP DE GROOTSTE REIS VERZEKERINGSVERENIGING IN EUROPA

E 32202.16